Visit the Photo Gallery !!!

De Levensbloem


(en bas, en français)Dit is een krachtige vorm van Sacrale Geometrie en heeft een energetisch en harmonisch effect op de ruimte, waarin zij zich bevindt.


Zij is het symbool van het Oneindige en het oorspronkelijke model van het leven.


Het scheppingsproces voltrekt zich op deze wijze en het hele leven is ervan doortrokken.Zij werd al gekend door de Ingewijden in de Oudheid en wordt in de meest verscheidene Culturen aangetroffen.


De levensbloem is ook het symbool van de Goddelijke Energie die steeds stroomt in haar zuiverste en oorspronkelijke vorm.


Zij is een symbool dat voorbij gaat aan de begrenzingen van taal, ras en religie.

In oorsprong is zij de Moeder van alle Mandala’s en een Kosmisch en Goddelijk symbool.Het gebruik van de Levensbloem:
– hulp bij meditatie
harmonisering van de ruimte

De volmaakte harmonie van haar vorm is in staat om het menselijk energetisch lichaamsveld te herstellen en te versterken (ook dat van dieren en planten), zodat het minder onderhevig zal zijn aan storende stralingen en belastende energieën.

“Straling kan voedend zijn voor ons,
maar straling kan ook onze energie ontregelen,
en schadelijk zijn voor onze gezondheid.”


Volgens Drunvalo Melchizedek:


De levensbloem bevat iedere meetkundige formule, iedere natuurwet, iedere muzikale harmonie, iedere vorm van golf in het universum…


Zij bevat ieder speciaal aspect van de schepping.

In andere delen van de kosmos, heeft zij een andere naam, zoals de Taal van de Stilte en de Taal van het licht.


Zij ligt aan de Oorsprong van Taal, de oorspronkelijke Taal van het Universum, is zuivere vorm en proportie.


Zij symboliseert de cyclus van een fruitboom; de bloem wordt vrucht, de vrucht bevat het zaad, dat opnieuw kan ontkiemen en groeien om een boom te worden.


In het midden van de Levensbloem bevinden zich zeven onderling verbonden cirkels die samen het Levenszaad vormen, men kan er een cirkel omheen trekken.Er is ook een verbinding mogelijk met de zogenaamde Levensboom.


La Fleur de VieUne geométrie sacrée forte, qui a un effet harmonisant et énergisant.


Elle est le symbole de l’Infini et est le modèle originel de la Vie, par où la Création s’accomplit et qui imprègne toute la Vie.


Elle était connue chez les initiés de l’Antiquité et se retrouve dans les cultures les plus diverses.


La Fleur de Vie est le symbole de l’Energie Divine qui continue à couler dans sa forme la plus pure et la plus originale.


La Fleur de Vie est un symbole qui dépasse les frontières de langue, de race et de religion.


Elle est la mère originelle de tous les mandalas et est un symbole cosmique et divin.


Utilisation de la Fleur de Vie :
– aide à la méditation
– harmonisation de l’espaceSelon Drunvalo Melchizedek:

La Fleur de Vie contient chaque formule mathématique, chaque loi physique, chaque harmonie musicale, tout ce qui existe en onde univers.


Elle contient chaque aspect particulier de la création.


En d’autres parties du cosmos, elle a une autre dénomination, telle que Langue du Silence et Langue de la Lumière.


Elle est l’origine de Langue, la langue originelle de l’univers, forme pure et proportion pure.


Elle symbolise le cycle d’un arbre fruitier, la fleur devient fruit, le fruit contient la semence qui peut à nouveau pousser pour devenir un arbre.


Ceci sont 5 pas simples mais merveilleux dans ce cycle de vie.


Au milieu de la Fleur de Vie se trouvent sept cercles interconnectés qui, levés de la Fleur de Vie, forment la Semence de Vie, on peut tirer un cercle autour.


Il y  a aussi connection possible avec le ainsi nommé Arbre de Vie.

Posted in Uncategorized | Leave a comment